Novi pravilnik o financiranju DPa

Izvršni odbor Hrvatskog školskog sportskog saveza je na svojoj 17. sjednici održanoj 18.1.2024. donio novi Pravilnik o finaciranju DP ŠSD-a RH u šk. god. 23./24.

Najveća promjena je što se ukida refundacija troškova naknada/”dnevnica” profesorima (B-2 obrasci).

HŠSS će osigurati profesorima koji dolaze na DP  nešto od sportske opreme.

Pravilnik o financiranju DP-a za šk. god. 2023-2024

Posted in Oglasna ploča | Comments Off on Novi pravilnik o financiranju DPa

ŠAH – 4.PUŽ I VELIKI PUŽ – raspisi

Posted in Oglasna ploča | Comments Off on ŠAH – 4.PUŽ I VELIKI PUŽ – raspisi

Natječaj za prijam u Stručnu službu ŠSSVŽ

ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OIB: 35441772395

Šetalište Franje Tuđmana 1, Varaždin

KLASA: JN-1/12-23

Varaždin, 27. prosinca 2023.

Na temelju članka 44. Statuta Školskog sportskog saveza Varaždinske županije od 27.06.2023. godine, članka 3., članka 4. i članka 7. Pravilnika o radu Stručne službe školskog sportskog saveza Varaždinske županije, Školski sportski savez Varaždinske županije raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u Stručnu službu Školskog sportskog saveza Varaždinske županije na radno mjesto GLAVNI  TAJNIK – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati:

1.      hrvatsko državljanstvo i radna sposobnost,

2.      da je završila/o preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije,

3.      da ima najmanje 5 godina odgovarajućeg radnog iskustva na takvim i/ili rukovodećim pozicijama,

4.      koja/i ima edukaciju u području managementa pripreme i provedbe projekata,

5.      poznavanje službenog jezika ISF-a (engleski jezik),

6.      koja/i nema zapreka sukladno Zakonom o sportu,

Prednost ostvaruje  kandidat/kinja koji/a:

1.      posjeduje dokument kojim dokazuje edukaciju iz područja prava ili ekonomije,

2.      ima najmanje 5 godina radnog iskustva neposrednog odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu  prijavu, svi kandidati/kinje obavezno prilažu:

–           životopis,

–           preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice,

–           preslik diplome odnosno  svjedodžbe o završenom obrazovanju, edukaciji iz područja

projektnog managementa,

–            preslik diplome odnosno svjedodžbe o edukaciji iz područja prava ili ekonomije ukoliko

se osoba poziva na ostvarenje prednosti u ovome natječaju,

–           uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne

starije od 6 mjeseci),

–           potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu navedenom u općim uvjetima

natječaja (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca, rješenje o rasporedu)

–           potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju engleskog jezika (službenog jezika

Svjetske školske sportske federacije, ISF-a)

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana  od objave natječaja na službenom glasilu Školskog sportskog saveza Varaždinske županije, www.sssvz.hr preporučenom poštom ili neposrednom dostavom  na adresu: Školski sportski savez Varaždinke županije, Šetalište Franje Tuđmana 1, 42000 Varaždin, s naznakom „ Natječaj za prijam u Stručnu službu Školskog sportskog saveza Varaždinske županije na radno mjesto GLAVNI  TAJNIK – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj, te će o tome biti obaviješteni pisanim putem na adresu navedenu u prijavi na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni pisanim putem na adresu navedenu u prijavi na natječaj.

Opis poslova Glavnog tajnika:

1.      rukovodi poslovanjem Školskog sportskog saveza Varaždinske županije (u daljem tekstu: ŠSSVŽ),

2.      može zastupati ŠSSVŽ,

3.      sudjeluje u radu Izvršnog odbora i Skupštine ŠSSVŽ-a bez prava glasa,

4.      skrbi o pripremi materijala za sjednice Skupštine i izvršnog odbora ŠSSVŽ,

5.      skrbi o provođenju odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora ŠSSVŽ,

6.      nalogodavac je za ostvarivanje programa i izvršavanje Financijskog plana sukladno odlukama Izvršnog odbora i Skupštine ŠSSVŽ,

7.      koordinira rad u utvrđivanju načela i sustava školskih sportskih natjecanja te poslove za ostvarenje plana rada ŠSSVŽ, Kalendara i Sustava natjecanja,

8.      skrbi o primjeni pravila organizacija kojih je ŠSSVŽ član,

9.      odgovoran/na je za osiguravanje vođenja službene dokumentacije za redovitu komunikaciju i komunikaciju s nadležnim tijelima i drugim pravnim subjektima,

10.  prati razvoj i stanje školskog sporta te sudjeluje u izradi razvojnih programa za unapređenje istog,

11.  priprema materijale i izvješća za sredstva javnog priopćavanja,

12.  vodi brigu o provođenju načela javnosti rada ŠSSVŽ,

13.  rukovodi radom radnih tijela formiranih temeljem Statuta ŠSSVŽ,

14.  dostavlja zapisnike sa sjednica Skupštine ŠSSVŽ nadležnom Registru udruga,

15.  obavlja druge poslove sukladno zakonu, po nalogu Predsjednika ŠSSVŽ i Izvršnog odbora ŠSSVŽ.

Predsjednica

Josipa Polančec Štimec, mag.cin.

Posted in Oglasna ploča | Comments Off on Natječaj za prijam u Stručnu službu ŠSSVŽ

ISF GIMNAZIJADA, Bahrain 2024, OTVORENE PRIJAVE


Otvorene su prijave za nadolazeću Gimnazijadu koja će se od 23. do 31. listopada 2024. godine u gradu Manama u Bahrainu.

Link s informacijama vezanim za prijavu:

Objavu možete pronaći i na web-u HŠSS-a u kalendaru natjecanja pod „Međunarodna suradnja“

Prijava u ovom prvom koraku obavlja se slanjem pisma namjere koje škole na ništa ne obvezuje.

Škole mogu poslati pisma namjere do 1. ožujka 2024. godine (petak), a nakon selekcijskog postupka obavijest ćemo sve prijavljene škole o daljnjim koracima i mogućnostima sudjelovanja na natjecanju.

Odlukom Izvršnog odbora, HŠSS će sudjelovati u sufinanciranju troškova za 10 učenika kako je definirano u čl. 6. Pravilnika o međunarodnim natjecanjima. Pravilnik također možete pronaći na linku ili na web HŠSS-a pod „Dokumenti“.

Natjecanje je primarno namijenjeno učenicima rođenim 2006., 2007. i 2008. godine, no postoje iznimke kod nekih sportova gdje mogu nastupati i mlađi učenici. Sve detalje za svaki pojedini sport možete provjeriti u biltenu objavljenom na:

https://skolski-sport.hr/wp-content/uploads/2023/11/Bulletin-1-ISF-Gymnasiade-Bahrain-2024.pdf

Posted in Oglasna ploča | Comments Off on ISF GIMNAZIJADA, Bahrain 2024, OTVORENE PRIJAVE

POZIV

Poziv na prezentaciju mogućnosti školovanja na srednjim školama i fakultetima u Americi za učenike/studente sportaše.

Prezentacija će se održati u Areni Varaždin, Šetalište Franje Tuđmana 1, 21.12.2023. godine u Konferencijskoj dvorani, od 18.00 do 19.30 sati.

Posted in Oglasna ploča | Comments Off on POZIV

ŠAH- 3. TURNIR – PUŽ I VELIKI PUŽ

3.-turnir-SAH-PUZ-os-2023-24

3. turnir ŠAH – PUŽ oš 2023-24

Posted in Oglasna ploča | Comments Off on ŠAH- 3. TURNIR – PUŽ I VELIKI PUŽ

NOVI WEB HŠSSa

https://skolski-sport.hr/

Posted in Oglasna ploča | Comments Off on NOVI WEB HŠSSa

2. PUŽ – SŠ

Posted in Oglasna ploča | Comments Off on 2. PUŽ – SŠ

2. PUŽ – OŠ

Posted in Oglasna ploča | Comments Off on 2. PUŽ – OŠ

PROGRAMI USŠ I VJEŽBAONICE – 2023./2024.

VAŽNO – Napomene voditeljima:

  • unos aktivnosti(sati) za izradu mjesečnih izvješća vrši se preko prijave u sustav HŠSSa https://portal.skolski-sport.hr/
  • portal HŠSSa se zaključava 2. u mjesecu za prethodni mjesec (nakon tog datuma više nije moguć unos aktivnosti za prethodni mjesec)
  • programi počinju s radom 2.10.2023., a završavaju 31.5.2024. (u lipnju nema provođenja  programa), a 50 sati je maximum
  • rad nedjeljom, blagdanom i praznicima nije dozvoljen
  • svi učenici moraju imati e-iskaznice
  • minimalni broj učenika po odjeljenju je 15
  • ovjereni izvještaji šalju se ŠSSVŽu do 5. u mjesecu za prethodni mjesec

Posted in Oglasna ploča | Comments Off on PROGRAMI USŠ I VJEŽBAONICE – 2023./2024.